Dla rodziców


 


 

 SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2019 r. od  11 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach. Karty zapisu wraz załącznikami można pobrać w przedszkolu codziennie w godzinach 7.00 -15.00. w pokoju kierownika lub intendenta. Uzupełnione karty należy zwrócić do przedszkola do dnia 29. 03. 2019 r. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie  dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący UCHWAŁĄ NR 392/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE Z DNIA 30 MARCA 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.