UCHWAŁA NR 568/XLVIII/2018
RADY MIASTA GORLICE

 

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XLV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Gorlice uchwala, co

następuje:

§ 1. W uchwale Nr 540/XLV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach

prowadzonych przez Miasto Gorlice wprowadza sie następujące zmiany:

  Treść § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego.


Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice

Mariola Migdar

 

 

Dodatkowo Rodzic /opiekun) prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat  z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:

za trzy posiłki - 5,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu  

 

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor  szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.            Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków i może  ulec podwyższeniu bez  konieczności zmiany niniejszej umowy.

Opłatę za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Opłaty, o których mowa powyżej, prosimy uregulować z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Płatność należy regulować: w kasie przedszkola lub na konto bankowe Miejskiego Zespołu Szkół nr 5.

 

NR KONTA: 42 2030 0045 1110 0000 0160 6930

Na przelewie prosimy o zamieszczenie informacji: Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "Przedszkole"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .