UCHWAŁA NR 455/XXXVIII/2017
RADY MIASTA GORLICE

 

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedszkola samorządowe prowadzone przez Miasto Gorlice realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 - 5 godzin dziennie.

 

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dla dzieci do lat 5, która podlega waloryzacji zgodnie z uregulowaniami ustawy o systemie oświaty.

 

2. Opłata określona w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 

3. Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwolnieni są rodzice (prawni opiekunowie) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 352/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

 

 

Dodatkowo Rodzic /opiekun) prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat  z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:

za trzy posiłki - 5,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu  

 

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor  szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.            Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków i może  ulec podwyższeniu bez  konieczności zmiany niniejszej umowy.

Opłatę za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Opłaty, o których mowa powyżej, prosimy uregulować z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Płatność należy regulować: w kasie przedszkola lub na konto bankowe Miejskiego Zespołu Szkół nr 5.

 

NR KONTA: 42 2030 0045 1110 0000 0160 6930

Na przelewie prosimy o zamieszczenie informacji: Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "Przedszkole"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .