Statut przedszkola

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

Rozdział 1

 

Nazwa i typ przedszkola

 

 

 

§1

 

 

 

1.      Miejskie Przedszkole nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach jest

      przedszkolem publicznym.

 

 

 

2.      Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Krakowskiej 11.

 

3.  Przedszkole ma 1 oddział zlokalizowany w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ulicy Krakowskiej 5.

 

 

 

4.   Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Gorlice. Zadania oraz kompetencje gminy i burmistrza określa ustawa Prawo Oświatowe.

 

 

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest     Małopolski Kurator Oświaty.

 

 

 

 

 

§2

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 

1)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego           

     Zespołu  Szkół nr 5 w Gorlicach;

 

2) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika Miejskiego

    Przedszkola nr 5 w Gorlicach;

 

3) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych

     w Miejskim Przedszkolu nr 5 ;

 

4)  Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do

     Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach;

 

5) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów

    dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad

    dzieckiem;

 

6) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miejski 

    w Gorlicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania Przedszkola

 

 

 

§3

 

 

 

1.  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju    dziecka.  Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 

 

2.        Do zadań Przedszkola należy[1]:

 

 

 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 

2)     tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę   

      i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

 

3)     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

      i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści   adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 

6)   wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań     prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 

8)    przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

 

10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 

11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 

12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 

13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 

14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 

15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 

16)organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

 

17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

§ 4[2]

 

1.   Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na  

     rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz

     rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych

    wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału

     rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu     

    przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

2.    Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

szkole i placówce wynika w szczególności:

1)  z niepełnosprawności;

2)  z niedostosowania społecznego;

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6)  ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)  z choroby przewlekłej;

9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)z niepowodzeń edukacyjnych;

11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego  

     rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

             

 

 

 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest 

 

       udzielana z inicjatywy:

 

1)     rodziców dziecka;

 

2)     szkoły, kierownika przedszkola lub placówki;

 

3)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,

     prowadzących zajęcia z uczniem;

 

4)     pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

 

5)     poradni;

 

6)     asystenta edukacji romskiej;

 

7)     pomocy nauczyciela;

 

8)    asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z

    dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub   asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

 

9)      pracownika socjalnego;

 

10) asystenta rodziny;

 

11) kuratora sądowego;

 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

6.   W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia;

 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego

    przygotowania przedszkolnego;

 

4)     porad i konsultacji.

 

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Kierownik.

 

8. Do zadań Kierownika w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

    pedagogicznej należy:

 

1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

 

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i      koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

 

4)  ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

 

5)   informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

9.      Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej        

      w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

 

Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych uczniów;

2)  określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)  współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

10. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.

 

 

 

§5

 

 

 

1.      Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 

2.      W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

 

1)     wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;

 

2)     dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;

 

3)     podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;

 

4)     sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;

 

5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.

 

3.      Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

 

1)     wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;

 

2)     przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;

 

3)     zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;

 

4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;

 

5)   zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie.

 

4.      W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:

 

1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;

 

2)     przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;

 

3)   w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie

     i higienę.

 

 

 

§ 6

 

Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

Rozdział 3

 

Organy Przedszkola

 

 

 

 

 

§7

 

 

 

Organami przedszkola są :

 

 

 

1.      Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5

 

2.      Kierownik przedszkola

 

3.      Zespół Nauczycieli

 

4.      Rada Rodziców

 

 

 

 

 

§8

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5

 

 

 

1. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Zasady   

    powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.

 

 

 

2. Dyrektor  kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest jego przedstawicielem 

   na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz

   przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

 

 

3.      Dyrektor w szczególności:

 

 

 

1) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym 

   zaopiniowanym  przez Radę Pedagogiczną  i ponosi odpowiedzialność

   za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

2)    Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

    i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

 

3) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk

    pedagogicznych;

 

4)Stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy,

    stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest

    działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form

    działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

 

5)     Wydaje decyzje administracyjne;

 

6)     Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

 

7)     Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu

      zawodowym;

 

8)     Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki do pracy.

 

 

 

4.     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Zespołem Nauczycieli

      pracujących w przedszkolu, Radą Rodziców i rodzicami.

 

 

 

5.    Dyrektor jest zobowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły

     podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko

    obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym

    zakresie.

 

 

 

6.    Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie

    przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza

    Przedszkolem.

 

 

 

7. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku  

  zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

   wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 

 

 

8. Dyrektor placówki działa zgodnie z przepisami  prawa, podejmuje decyzje 

   samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

 

9. Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, 

   regulaminów i instrukcji.

 

 

 

 

§9

 

Kierownik przedszkola

 

 

 

1.      Kierownik przedszkola jest powoływany przez dyrektora szkoły.

 

2.      Kierownik Przedszkola kieruje bieżącą pracą Przedszkola zgodnie z przydziałem czynności zatwierdzonym przez Dyrektora, a w szczególności:

 

a)     Odpowiada za bieżącą działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola;

 

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

 

c)     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci;

 

d)     przygotowuje propozycje organizacji Przedszkola na nowy rok szkolny, propozycje zadań do Rocznego Planu Pracy;

 

e)  do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego Przedszkola;

 

f)      organizuje zastępstwa za nieobecnych w przedszkolu nauczycieli, rozlicza je zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

g)     egzekwuje przestrzeganie uregulowań dotyczących praw i obowiązków dzieci i ich rodziców ;

 

h)  wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora dotyczące bieżących czynności organizacyjnych oraz spraw dotyczących kierowania działalnością Przedszkola

 

 

 

3.      Kierownik Przedszkola w zakresie realizowanych przez siebie zadań posiada uprawnienia:

 

a)     podczas nieobecności Dyrektora jest przełożonym służbowym dla

     nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu i innych pracowników w sprawach

     dotyczących bieżącej działalności placówki;

 

b)   przygotowuje propozycję oceny pracy nauczycieli w stosunku, do których sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny i przedkłada ją Dyrektorowi;

 

c)  wnioskuje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom, nad którymi pełni bezpośredni nadzór;

 

d)  ma prawo podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji;

 

e)     realizuje inne uprawnienia z upoważnienia Dyrektora.

 

 

§10

 

Zespół Nauczycieli

 

 

 

1. W Przedszkolu działa Zespół Nauczycieli, który jest  kolegialnym organem

  przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia,

  wychowania i opieki.

 

2. W skład Zespołu Nauczycieli  wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący

  w przedszkolu. W zebraniach Zespołu Nauczycieli mogą również brać udział , 

  z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgoda lub na 

  wniosek Zespołu Nauczycieli, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych

  organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub

  rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

  i opiekuńczej Przedszkola.

 

3.  Przewodniczącym Zespołu Nauczycieli jest Kierownik Przedszkola.

 

4.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Zespołu Nauczycieli oraz jest

   odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jego członków o terminie  

  i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Zespołu Nauczycieli.

 

5. Zebrania Zespołu Nauczycieli są organizowane przed rozpoczęciem roku

  szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno –

  wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być

  organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3

  członków Zespołu Nauczycieli. Zespół Nauczycieli  działa na podstawie

  uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

6.      Zespół Nauczycieli  posiada kompetencje:

 

1.       Stanowiące:

 

a)     Uchwalenie regulaminu swojej działalności i jego zmian, oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 

b)     Przygotowanie projektu statutu albo jego zmian.

 

2.      Opiniodawcze:

 

a)     Opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu

  zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

 

b)  Opiniowanie organizacji pracy przedszkola i jej zmian w arkuszu  organizacyjnym,  w tym tygodniowej siatki godzin pracy  opiekuńczo -wychowawczej i dydaktycznej nauczycieli.

 

c)  Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności procesu opiekuńczo – wychowawczego i  dydaktycznego wdrażanego na skutek stwierdzenia, przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów pracy przedszkola.

 

d)  Opiniowanie dodatkowych zajęć organizowanych w przedszkolu na wniosek rodziców.

 

3.      Wnioskujące:

 

a)  Wnioskowanie do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z

    funkcji  kierownika  przedszkola.

 

b)Wnioskowanie do kierownika przedszkola o zorganizowanie 

  zebrania zespołu nauczycieli na wniosek co najmniej 1/3 jego  

  członków.

 

c) Wnioskowanie w sprawie zaproszenia na zebranie Zespołu

   Nauczycieli z głosem doradczym osoby nie będącej członkiem

   Zespołu.

 

d)    Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

e)  Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

 

f)     Wnioskowanie o nadanie imienia placówce.

 

g)   Rozpatrywanie, kierowanych do Zespołu Nauczycieli wniosków Rady

     Rodziców dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

 

 

      4.  Zespół Nauczycieli zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z planem

       zebrań. W miarę potrzeby zwołuje się nadzwyczajne zebranie Zespołu Nauczycieli.

 

 

 

5. Osoby biorące udział w zebraniu Zespołu Nauczycieli są zobowiązane do

   nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, gdyż mogą naruszać dobra

  osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników

  Przedszkola.

 

 

§ 11

Rada Rodziców

 

 

 

1.      W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

 

2.   W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych   wybranych

    w tajnych wyborach na zebraniach rodziców poszczególnych grup.

 

      3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, 

          w którym w szczególności określa się:

 

a)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

 

b)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad  oddziałowych.

 

4.      Rada Rodziców posiada kompetencje:

      1.    Stanowiące:

 

a)     Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

 

      2.    Opiniodawcze:

 

a) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

 

b)   Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

      3. Wnioskujące:

 

a)     Występowanie do dyrektora szkoły i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.

 

b)     Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

c)     Wnioskowanie o nadanie imienia placówce.

 

 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności Rady Rodziców, w którym   

    określa w szczególności:

 

1)             Wewnętrzną strukturę tryb pracy rady;

 

2)             Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady Rodziców;

 

3)                Zasady wydatkowania Rady Rodziców.

 

6.      Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

7.   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może

    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na odrębnym koncie bankowym.

 

8.  Rada Rodziców może porozumiewać się z Radą Rodziców Miejskiego Zespołu  

    Szkół Nr 5, Radami Rodziców innych przedszkoli, placówek oświatowych i ustalać

    zasady oraz zakres współpracy.

 

 

§12

 

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą w celu właściwego wykonywania

   kompetencji określonych w statucie i zapewnienia bieżącej wymiany informacji

   między poszczególnymi organami.

 

§13

 

1.  Koordynatorem współdziałania organów placówki jest kierownik  przedszkola,    

  który zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania

  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą

  wymianę informacji.

 

2. Bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych 

   i planowanych działaniach umożliwiają:

 

1)            Zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;

 

2)   Zapraszanie na zebrania Zespołu Nauczycieli przedstawicieli Rady Rodziców;

 

3)    Zapraszanie na zebrania Zespołu Nauczycieli Dyrektora lub innego przedstawiciela Zespołu Nauczycieli.

 

 

§14

 

1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

 

a)            trzech członków Zespołu Nauczycieli ,

 

b)           trzech członków Rady Rodziców,

 

c)            kierownika, pełniącego funkcję przewodniczącego tej komisji.

 

2.      Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.

 

3.   Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

 


Rozdział 4

 

Organizacja Przedszkola

 

§15

 

1.     Przedszkole pracuje cały rok szkolny w godzinach od 6.30 – 16.30 z wyjątkiem okresu ustalonego na przerwę wakacyjną, a wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców.

 

2.     W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.

 

3.     Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.

 

4.     Dyrektor opracowuje na każdy rok arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:

 

1)    liczbę  oddziałów;

 

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

 

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii;

 

4)      czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 

5)      liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

 

6)   liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 

7)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

 

8)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

 

5.  Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

 

6.      Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

 

7.     Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

 

8.      W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

9.        W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola, po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący. 

 

10.   Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Kierownika, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

 

11.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

§ 16

 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

2.  Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej lub zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić.

 

1)     z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

 

2)      z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

 

§ 17

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

2.      Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

 

3.      Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 24.

 

 

§ 18

 

Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dziecka z Przedszkola.

 

1.   Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.

 

2.    Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.

 

3.      Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni, a następnie  zaprowadzić do sali przedszkolnej i oddać pod opiekę nauczyciela. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. Na trasie szatnia – sala zabaw niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

 

4.  Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

 

5.    Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

 

6.  Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

 

7.      Dzieci  należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach deklarowanych przez rodziców w umowach.

 

8.     Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie  w tym samym dniu, ale nie później niż do godz. 8.30

 

9.    Dziecko należy odebrać z przedszkola wg deklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

10.  Późniejsze odebranie dziecka skutkuje dodatkową opłatą   za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

11. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w Przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.

 

12.Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice /opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 

13.  W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

 

14. Rodzice /opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

15. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

16.  Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

 

17. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Kierownika, nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.

 

18.  Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Kierownika.

 

19.  W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Kierownik lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.

 

20.  Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania orzeczeniem sądowym.

 

21.  Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie oraz nauczyciel.

 

 

§ 19

 

1.             Nauczyciel  nie może zostawić dzieci bez opieki.

 

2.   Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka.

 

3.         W trakcie pobytu dzieci poza terenem przedszkola w szczególności w czasie dalszych wyjść i wyjazdów za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są również inni pracownicy przedszkola wskazani przez kierownika.

 

 

§ 20

 

1.     Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8.00 do 13.00

 

2.     Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych z żywieniem wynosi  10  godzin.

 

3.  Organ prowadzący przedszkole ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez oddziały  przedszkolne z uwzględnieniem bezpłatnego wychowania i nauczania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

4.      Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych uiszczają opłatę  za pobyt dziecka w placówce ponad podstawę programową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorlice.

 

5.     Przedszkole nie może pobierać innych opłat, niż ustalone przez Radę Miasta Gorlice w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 

6.      Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wnoszenia opłat za przedszkole zgodnie z ustalonym terminem.

 

7.  Sposób pobierania opłaty w oddziałach przedszkolnych określa umowa cywilno – prawna pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

 

8.        Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.

 

1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości    stawki   żywieniowej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Gorlice.  Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

 

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia  przez    pracowników przedszkola ustala zarządzeniem dyrektor szkoły.

 

 

§ 21

 

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.

 

 

 

2.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Kierownika. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

 

1)     zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;

 

2)     potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

 

3)     rodzaj niepełnosprawności dzieci;

 

4)     oczekiwania rodziców.

 

3.      Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 5 wygląda następująco:

 

6.30 – 8.00

 

·      Schodzenie się dzieci

 

·      Zabawy według pomysłów, potrzeb i zainteresowań dzieci

 

·      Rozmowy indywidualne z dziećmi

 

·    Indywidualne działania korekcyjno – kompensacyjne oraz stymulujące rozwój dziecka

 

8.00 – 8.15

 

·      Prace porządkowe

 

·      Dzieci młodsze – zabawa ruchowa, dzieci starsze – ćwiczenia poranne

 

8.15 – 8.30

 

·        Czynności higienicznie- przygotowanie do śniadania

 

8.30 – 9.00

 

·        Śniadanie

 

·        Mycie zębów

 

9.00 – 9.30

 

·       Zajęcia edukacyjne organizowane w oparciu o Podstawę Programową

   Wychowania Przedszkolnego

 

9.30 – 10.00

·           Drugie śniadanie

 

·      Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne organizowane w oparciu o  Podstawę 

    Programową Wychowania Przedszkolnego

 

9.40 – 11.45

 

·               Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

·               Zajęcia z języka nowożytnego

 

·               Katecheza

 

·               Zabawy dowolne w sali

 

·               Zabawa ruchowa

 

11.30    – 12.30

 

·               Obiad

 

12.00– 14.00

 

·               Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

·     Dzieci starsze: słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce, zabawy

    dydaktyczne, ćwiczenia graficzne,, zajęcia dodatkowe, zabawy na

    świeżym powietrzu lub w sali podejmowane z inicjatywy dzieci

 

14.00 – 14.15

 

·    Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe

 

14.15 – 14.30

 

·               Podwieczorek

 

14.30 – 16.30

 

·               Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci

·               Indywidualne działania korekcyjno – kompensacyjne

·               Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

·               Rozchodzenie się dzieci.

 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

 

§ 22

 

1.    Zebrania z rodzicami są organizowane zawsze na początku roku szkolnego, a także w miarę bieżących potrzeb.

 

2.   Nauczyciel jest w stałym kontakcie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Na bieżąco przekazuje rodzicom informację na temat postępów i ewentualnych trudności pojawiających się w procesie edukacyjnym ich dzieci.

 

 

 

Rozdział 5

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 23

 

 

 

1.  W przedszkolu  zatrudnia się kierownika, nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami

    zawodowymi oraz pracowników administracyjno- obsługowych.

 

2.Stosunek pracy z nauczycielami nawiązuję się zgodnie z Ustawą Karty Nauczyciela.

 

3. Stosunek pracy z pracownikami administracyjno – obsługowymi nawiązuje się

   zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

4.    Zasady wynagradzania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

§24

 

1.  W  przedszkolu  zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym 

    do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczą,  wychowawczą

   i dydaktyczną  zgodnie z obowiązującą  podstawą  programową i dopuszczonymi 

   przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania

  przedszkolnego.  Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność

   dziecka i respektuje jego prawa.

 

3.    Nauczyciel, który dopuści się czynu naruszającego godność jego zawodu lub nie

    wywiązuje się ze swoich obowiązków podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

4.   Kierownik przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 

   nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz  

   z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 

5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej

   wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem

   przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

6. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad

   dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele innych oddziałów, do których

   przyprowadzono dzieci.

 

7.      Nauczyciele zobowiązani są:

 

1)     Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

2)       Wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju.

 

3)       Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

 

4)      Dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

5)  Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

8.      Do zakresu zadań  nauczycieli należy:

 

1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej  jakość.

 

2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

    i zainteresowań.

 

3. Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej  mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie ich w ustalony sposób.

 

4.     Opracowywanie Informacji o gotowości szkolnej dziecka.

 

5.    Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

 

6. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek.

 

7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną.

 

8.    Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

9.  Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

 

10.  Eliminowanie niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie indywidualnych  zajęć wyrównawczych.

 

11.  Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

 

12.Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym  oraz rekreacyjno – sportowym.

 

13. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka i jego rozwoju.

 

14. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

       wychowawczej, opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

15.  Realizacja zaleceń dyrektora, kierownika i osób kontrolujących.

 

16.  Czynny udział w pracach Zespołu Nauczycieli i Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

 

17.Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

 

18. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.

 

19. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić kierownika, a kierownik dyrektora szkoły  o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

20.Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły  informację  z Krajowego Rejestru Karnego.

 

21.Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym  w § 23 ust. 2 Karty Nauczyciela.

 

22.  Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

 

9.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków 

      i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 

1)     Poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka,

 

2)     Ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych,

 

3)     Włączania ich w działalność edukacyjno – wychowawczą

 

10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

     i metodycznej ze strony Kierownika  przedszkola,  Dyrektora szkoły , Rady

     Pedagogicznej,wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

§ 25

1.    W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających  wady wymowy. W pierwszej kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci  5, 6-letnie.

2.      W szczególności do zadań logopedy należy:

 

1)   Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

 

2) Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.

 

3)      Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
w zależności od rozpoznanych potrzeb.

 

4)     Współpraca z nauczycielami  w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy.

 

5)  Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

6) Prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców.

 

7)       Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 26

 

1.     W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.

 

 

2.      W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół  ustala zakres zadań  i obowiązków pracowników samorządowych.

 

3.      Dyrektor  zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.

 

4.      Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 27

 

1. Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola określa Dyrektor

   Miejskiego Zespołu Szkół  kierując się zasadami prawidłowego funkcjonowania

   przedszkola jako środowiska wychowawczego w pełnym tego słowa znaczeniu.

 

2.   Pracownik zobowiązany jest wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz

    stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one

    sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę.

 

3.   Pracownik zobowiązany jest w szczególności:

 

1)     Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.

 

2)   Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy

     porządku.

 

3)   Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy   

     a także przepisów przeciwpożarowych.

4)     Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać

      w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić  

     pracodawcę na szkodę,

5)     Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

6)     Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

4.      Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy:

 

1)     Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział   w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

 

2)     Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

 

3)     Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

 

 

§ 28

 

 

1.      Zakres zadań księgowej:

 

1)  Prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi

   przepisami i zasadami.

 

2)Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie 

   z obowiązującymi przepisami.

 

3)Analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych w ramach 

   subwencji oświatowej i innych będących w posiadaniu placówki.

 

4)     Prowadzenie dokumentacji:

a)   kopie decyzji o uposażeniu pracowników,

 

b)  imienne karty wynagrodzeń osobowych,

 

c)   miesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS,

 

d)   karty zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i innych zasiłków ZUS dla pracowników objętych wypłatami wynagrodzeń,

 

e)   dotyczącej potrąceń od wynagrodzeń (PKZP, składki członkowskie związków zawodowych i innych),

 

f) podatkowej (obliczanie, potrącanie i odprowadzanie na konto Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych.

 

2.      Zakres zadań  starszego referenta  przedszkola:

 

 

 

1)     Opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z kierownikiem przedszkola i kucharką,

2)  Sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,

3)  Prowadzenie kalkulacji posiłków i niedopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,

4)     Dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,

5)   Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem) posiłków, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi,

6)       Prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej,

7)       Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

8)       Wykonywanie raportów kasowych,

9)       Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,

10)  Sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,

11)   Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją,

12) Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13)  Wykonywanie innych czynności poleconych przez kierownika

       przedszkola i dyrektora szkoły.

 

 

3.      Zakres obowiązków pomocy nauczyciela:

 

1)   Pomoc nauczycielowi w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa dzieciom.

2) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków związanych ze spożywaniem posiłków, higieną, zabawą, spacerami,

3) Wypełnianie poleceń nauczycielki związanych z przygotowaniem    materiałów i pomocy do działalności wychowawczo- dydaktycznej,

4)   Respektowanie praw dziecka,

5)   Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci,

6)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika przedszkola, dyrektora szkoły, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

4. Zakres zadań szefowej kuchni:

 

1)     Kierowanie pracą kuchni,

2)  Przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,

3) Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach 

  przewidywanych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem,

 

4)     Odpowiedzialność za:

- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków,

- racjonalne wykorzystanie w posiłkach dla dzieci i personelu      

  produktów spożywczych pobranych z magazynu,

- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia.

 

5)     Dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,

6)     Przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,

7)     Codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,

8)     Nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,

9)     Prowadzenie podręcznego magazynu,

10) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika przedszkola i dyrektora  szkoły , wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

5. Zakres zadań  pomocy kuchennej:

 

1)      Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

2)       Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidywanych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem,

3)      Odpowiedzialność za:

 

- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków,

-racjonalne wykorzystanie w posiłkach dla dzieci i personelu

  produktów

  spożywczych pobranych z magazynu

- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia

4)      Utrzymywanie w czystości kuchni, pomieszczeń należących do bloku żywieniowego, sprzętu i naczyń,

5)      Wykonywanie poleceń wydawanych przez intendenta i kierownika,

6)      Usuwanie odpadów poprodukcyjnych

7)      Porządkowanie kuchni, obieralni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,

8)      Pomaganie przy zakupach,

9)      Przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP

10)  Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika przedszkola i dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w przedszkolu

 

6. Zakres zadań  woźnej:

 

1)     Dbanie o porządek, estetykę i nienaganną czystość  w wyznaczonych 

      pomieszczeniach przedszkola.

2)     Podawanie posiłków dzieciom, obsługa, pomoc dzieciom w spożywaniu

      posiłków.

3)     Mycie naczyń zgodnie z wymogami higieny.

4)     Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych.

5)      Pomaganie nauczycielkom podczas wycieczek i spacerów.

6)     Dbanie o powierzony sprzęt, używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

7)     Porządkowanie przedszkola po remoncie.

8)     Wykonywanie innych czynności zleconych przez  kierownika

      przedszkola i dyrektora szkoły , wynikających z organizacji pracy

      przedszkola.

 

7. Zakres zadań  konserwatora lub robotnika do pracy lekkiej.

 

1)     Bieżące kontrolowanie i zabezpieczanie budynku przedszkola przed

      pożarem i kradzieżą,.

2)     Dokonywanie drobnych napraw sprzętu zabawek, urządzeń.

3)     Utrzymywanie czystości w piwnicy i ogrodzie przedszkolnym.

4)     Koszenie trawy w ogrodzie

5)     Odśnieżanie obejścia i posypywanie piaskiem.

6)     Sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu.

7)     Wykonywanie innych czynności zleconych przez  kierownika

      przedszkola i dyrektora szkoły , wynikających z organizacji pracy

      przedszkola.

 

 

§ 29

 

1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów

    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :

 

1)  Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,

 

2)  Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

 

3)    Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 

2. Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić kierownika przedszkola  o fakcie przebywania osób postronnych.

 

3.Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz kart stanowiskowych.

 

 

 

Rozdział 6

 

Wychowankowie przedszkola

 

§ 30

 

1.  Do oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych uczęszczają dzieci w wieku  

    od  3  do 6 lat.

2.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie

    przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a Ustawy o systemie oświaty.

 

4.   W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie  spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 

5.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.      Dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o

      skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki  w następujących

      przypadkach:

a)     nieterminowego wnoszenia opłat za przedszkole

 

     b)     nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni 

           i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

 

   c)  zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które      zagrażają  bezpieczeństwu i zdrowiu innych

 

d)     nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu

 

 

 

7.     Z listy dzieci uczęszczających do oddziałów  przedszkolnych  nie może być

     skreślone dziecko spełniające obowiązek rocznego przygotowania

     przedszkolnego.

 

 

§ 31

 

1.    Dziecko w placówce  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

     a w szczególności do:

 

1)     Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej dziecka.

 

2)     Opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo.

 

3)     Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.

 

4)     Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania, akceptacji takim, jakim jest.

 

5)     Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju.

 

6)     Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych.

 

7)     Odpowiednich warunków do aktywności zabawowej.

 

8)     Swobody wyrażania myśli, przekonań , jeżeli nie narusza dobra innych.

 

9)     Zdrowego odżywiania, odpoczynku, spokoju i samotności gdy tego chce.

 

 

2.      Tryb składania skarg i zażaleń w przypadku naruszenia praw dziecka:

 

1)Rodzic (prawny opiekun) składa skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia naruszenia prawa dziecka.

 

2)Zespół w składzie: dyrektor szkoły, kierownik przedszkola, nauczyciel, rodzic – rozpatruje skargę w terminie do 7 dni od jej wpłynięcia.

 

3)  Z zebrania zespołu rozpatrującego skargę sporządza się protokół, który przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

 

4)     Na złożoną skargę odpowiada w formie pisemnej dyrektor szkoły   w terminie do 3 dni od podjęcia decyzji.

 

5)  W razie niezadowalającego  jej rozpatrzenia rodzic (prawny opiekun) może skierować skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3.        Obowiązkiem dzieci uczęszczających do placówki  jest:

 

1.      Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania

      i terapii.

2.   Szanowanie odrębności każdego kolegi.

3.  Przestrzeganie zasad i norm współżycia wspólnie ustalonych

    w zbiorowości przedszkolnej.

4.    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

5.   Szanowanie sprzętu, zabawek jako wspólnej własności.

6.    Kulturalne zwracanie się do innych.

7.    Uczestniczenie w pracach porządkowych, samoobsługowych.

8.  Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki zwłaszcza w czasie

    spacerów i wycieczek.

9.   Pomaganie słabszym kolegom.

10. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak dobro, prawda,

      itp.

 

 

§ 32

 

1.     Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

      wypadków.

 

2.    Ubezpieczenie jest dobrowolne. Decyzję o ubezpieczeniu  podejmują rodzice (prawni opiekunowie dziecka).

 

3.    Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.

 

4. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia kierownikowi  przedszkola.

 

 

               Rozdział 7

 

Rodzice

§ 33

 

1.   Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:

 

1)     Znać i przestrzegać postanowień statutowych.

 

2) Regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

3) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola.

 

4)     Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola.

 

5)   Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby pełnoletnie zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

6) Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania jakichkolwiek leków.

 

7)  Usprawiedliwiać nieobecność dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

8)     W razie niewywiązania się z tego obowiązku Kierownik przedszkola na piśmie wzywa rodzica, a w przypadku  nie  usprawiedliwienia nieobecności dziecka przekazuje na piśmie informację dyrektorowi szkoły do obwodu, do którego należy dziecko.

 

9)     Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka.

 

10)Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne.

 

11)Zgłaszać nauczycielowi wszelkie niedyspozycje (fizyczne, psychiczne) dziecka, wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie.

 

      12) Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole.

 

13)Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,

 

14)Śledzić na bieżąco informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

15)Informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.

 

16)Respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

 

 

§34

 

1.    Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu  skutecznego

    oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego

    indywidualnego rozwoju.

 

2.    Rodzice są współodpowiedzialni za przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

 

3.      Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 

1)Zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczo- dydaktycznymi wynikającymi z planów pracy w danym oddziale i Rocznego Planu Pracy  Przedszkola.

 

2)Rzetelne informowanie każdego rodzica na temat dziecka, jego postępów, trudności, osiągnięć w rozwoju i zachowaniu.

 

3)Włączanie rodziców w zagospodarowanie i aranżację wnętrza przedszkola, ogrodu przedszkolnego.

 

4)   Systematyczne prowadzenie „Kącika dla rodziców”.

 

5)Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dzieciom pomocy.

 

6)     Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola poprzez udział w:-

a)                zebraniach ogólnych i grupowych

b)                zajęciach otwartych

c)                uroczystościach przedszkolnych

d)                imprezach

e)                wycieczkach

f)                 pracach gospodarczych na rzecz przedszkola

g)                konsultacjach indywidualnych

 

4.      Rodzice w przedszkolu mają prawo do :

 

 

 

1) Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

 

2) Wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi.

 

3)    Znajomości zadań wynikających z realizacji planów pracy  przedszkola i innych  aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w przedszkolu.

 

4) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

5) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami.

 

6) Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych

z zagospodarowaniem i aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola.

 

7)   Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.

 

5.  Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą 

    otrzymać list pochwalny od Dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

 

Rozdział 8

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

§35

 

1.        Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

2.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

3.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

4.       Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

5.       Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

6.        Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

7.       Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

 

 

 

§36

 

1.      Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Gorlice.

 

2.     Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.

 

3.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. 

 

4.      O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 

 

Rozdział 9

 

Postanowienia końcowe

 

§37

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§38

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się  zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

 

§39

 

Miejskie Przedszkole Nr 5  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§40

 

Zasady gospodarki  finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 

§41

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w sytuacji, gdy zapisy statutu będą sprzeczne z przepisami szczegółowymi wydanymi  na podstawie Ustawy o systemie oświaty i Ustawy – Prawo Oświatowe, po wejściu w życie statutu 

 

 

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są Uchwałą Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach.

 

 

§42

 

1. Ujednolicony tekst statutu został zatwierdzony Uchwałą  Rady Pedagogicznej

   w dniu 30 listopada 2017 r.

 

2.Moc prawną traci statut uchwalony dnia 15 września 2016 r.

 

 

 

 

 [1] Zadania przedszkola zostały wymienione z podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawartej w  przepisach rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  (Dz. U.poz.356).

[2] Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1591)