Regulamin

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach.

§ 2

 

Rada Rodziców działa na podstawie:


- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
- Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 5,
- Regulaminu Rady Rodziców.
 

§ 3

 

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Kierownikiem Przedszkola, Zespołem Nauczycieli i organem prowadzącym placówkę.
 

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 4

 

Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 

§ 5

 

Uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 

§ 6

 

Współudział w bieżącym Planie Pracy Przedszkola.
 

§ 7

 

Uczestniczenie w planowaniu wydatków Przedszkola.
 

§ 8

 

Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność wykraczającą poza podstawy programowe.
 

§ 9

 

Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz Przedszkola w formie pomocy przy remontach, naprawie urządzeń, pomocy dydaktycznych itp.
 

§ 10

 

Udział (w miarę posiadanych możliwości i środków) w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w Przedszkolu.
 

§11

 

Prezentowanie wobec Dyrektora Szkoły, Kierownika Przedszkola i Zespołu Nauczycieli opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Przedszkola.
 

 

§ 12

 

Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 

Rozdział III
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 

 

§ 13

 

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7  przedstawicieli rad grupowych, wybranych w tajnych w wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki na pierwszym w roku szkolnym grupowym zebraniu.
 

 

§ 14

 

Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu powołuje Prezydium Rady Rodziców w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz.

 

§ 15

 

Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Prezydium.
 

§ 16

 

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż

3 osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

 

§ 17

 

Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
- złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
- odwołania Rady Rodziców, jej Prezydium lub Jednego z członków z powodu nie 

   wywiązania się  z nałożonych obowiązków na wniosek rodziców lub jednego z członków 

   Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów na zebraniu 

   Rady Rodziców.

 

§ 18

 

Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady 

   Rodziców,
- zgłoszenie kandydatury przez członka Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły, Kierownika

   Przedszkola lub rodziców,
- wyborów uzupełniających do grup Rad Rodziców.

 

§ 19

 

Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta za zgodą 75% członków Rady.

§ 20

 

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje honorowo.


Rozdział IV
Zadania członków Prezydium Rady Rodziców

 

§ 21

 

Zadania Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców:
1) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
2) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Rodziców projektu Planu Pracy wraz  

    z   Planem Finansowym (preliminarzem wydatków) na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

    zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
3) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i Prezydium oraz włączanie ich 

    do realizacji Planu Pracy Rady,
4) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
5) kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady Rodziców,
6) przekazanie opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola,
7) zatwierdzanie dokumentów finansowych do realizacji,
 

 

§ 22

 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:
1) czuwanie nad rytmiczną realizacją Planu Finansowego Rady 
    i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
2) prowadzenie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,
3) kontrolowanie na bieżąco prawidłowej realizacji dokumentów finansowych Rady 

    Rodziców,
4) składanie sprawozdań Radzie Rodziców z działalności finansowej Rady 
    i z wykonania Planu Finansowego na zakończenie roku szkolnego,
5) zatwierdzanie dokumentów finansowych do realizacji,

 

§ 23

 

Zadania Sekretarza Rady Rodziców:
1) zapewnienie właściwej organizacji prac Rady Rodziców,
2) protokołowanie zebrań.
 

 

§ 24

 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

a)      realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców.

b)      gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 

 

Rozdział V

Posiedzenia Rady Rodziców

 

§ 25

 

Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący Prezydium. Przewodniczący, powiadamia członków Rady, co najmniej siedem dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz jeżeli jest to technicznie możliwe również na stronie internetowej przedszkola lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§26

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

 

§27

 

 Z uwagi na potrzeby Przedszkola zebrania Rady mogą być zwołane także na wniosek Dyrektora Szkoły, Kierownika Przedszkola lub 1/3 członków Rady Rodziców.

 

§ 28

 

W zebraniu Rady Rodziców powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 

§ 29

 

Na zaproszenie Przewodniczącego w zebraniu może uczestniczyć Dyrektor Szkoły z głosem doradczym, Kierownik Przedszkola i członkowie Zespołu Nauczycieli  lub inni rodzice nie będący członkami Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
 

§ 30

 

Zebrania rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

§ 31

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców sporządza Sekretarz Rady lub osoba wyznaczona przez prowadzącego zebrania.

 

Rozdział VI

Podejmowanie uchwał i opiniowanie

 

 

§ 32

 

Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 

§ 33

 

Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu lub tworząc uchwały w formie odrębnych dokumentów.
 

§ 34

 

Jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami Przedszkola, Dyrektor Szkoły może zawiesić ich wykonanie.
 

§ 35

 

Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców mogą być podjęte tylko w formie uchwały, przegłosowane zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

 

 

§ 36

 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawo Oświatowe).

 

 

 

Rozdział VII
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

§ 37

 

Fundusze Rady Rodziców powstają ze:
- składek rodziców,
- wpływów od instytucji, organizacji, przedsiębiorstw lub osób prywatnych,
- imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców.

§ 38

 

Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców lub na podstawie podjętej uchwały przez Radę Rodziców 
 

§ 39

 

Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 

§ 40

 

Składki opłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców lub na podstawie podjętej uchwały przez Radę Rodziców. 
 

§ 41

 

Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie bankowym, a ich obrót gotówkowy jest księgowany. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby. 

 

§ 42

 

W miarę możliwości Dyrektor Szkoły zapewnia obsługę finansowo – księgową Rady Rodziców (nie obciążającą funduszy Rady Rodziców).
 

§ 43

 

Rada Rodziców ustala Plan Finansowy (preliminarz wydatków) na okres roku szkolnego na podstawie wniosków do preliminarza Dyrektora Szkoły, Kierownika Przedszkola oraz Zespołu Nauczycieli. Wszelkie zmiany w zatwierdzonym preliminarzu wydatków odbywają się w formie aneksu zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.
 

§ 44

 

Fundusze Rady Rodziców mogą być przekazywane na:
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych,
- wyposażenie Przedszkola,
- finansowanie koncertów, teatrzyków i wycieczek,
- dofinansowanie imprez okolicznościowych,
- upominków dla dzieci,
- inne wskazane w rocznym preliminarzu zadania.
 

§ 45

 

Rada upoważnia Dyrektora Szkoły i Kierownika Przedszkola do dysponowania funduszami Rady Rodziców jedynie w zakresie i w wysokości wskazanej w rocznym preliminarzu wydatków (preliminarze wydatków mogą być sporządzane na krótszy okres np. półrocze/ kwartał).
 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 

§ 47

 

W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 

§ 48

 

Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady pełną dokumentację związaną z działalnością Rady sporządzając protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 49

 

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na zebraniu Rady Rodziców 
w dniu 12.09.2018 roku.